Obchodní podmínky pro internetový prodej

 

Obchodní podmínky pro internetový prodej

  

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a ostatními obecně platnými právními předpisy podmínky prodeje zboží dodavatelem objednavatelům (zákazníkům).

1.2. Prodejem zboží pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí prodej zboží objednavatelům prostřednictvím internetového obchodu GE.

1.3. Dodavatelem je obchodní společnost GurmEko s.r.o., IČ 25133284, se sídlem 250 73 Radonice, Počernická 264 (dále jen „GE“).

1.4. Objednavatelem se rozumí příjemce služeb GE, jímž je fyzická osoba nebo právnická osoba, která si u GE objedná dodání zboží (dále jen „objednavatel“).

 

II. Povinnosti GE

2.1. GE je povinna a zavazuje se prodávat zboží v souladu s těmito OP.

2.2. GE garantuje, že prodávané zboží odpovídá obecně platným právním předpisům.

 

III. Povinnosti objednavatele

3.1. Doručením objednávky objednavatele GE se tyto OP stávají pro objednavatele závaznými a vztah mezi objednavatelem a GE při realizaci objednávky objednavatele se jimi bude v plném rozsahu řídit.

3.2. Zasláním objednávky GE se objednavatel zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

 

IV. Nabídka

4.1. GE nabízí své služby a zboží zejména těmito způsoby:

a) na svých webových stránkách

b) na svých prodejních místech

c) přímou nabídkou

d) prostřednictvím tiskovin, inzerce apod.

e) jinou vhodnou formou

4.2. Prostřednictvím internetového obchodu je možné objednat zboží ze všech způsobů nabídky.

4.3. Nabídka (odst. 4.1.) platí do vyprodání zásob. V případě nemožnosti realizace požadavku objednavatele bude GE objednavatele neprodleně kontaktovat s nabídkou pozdějšího termínu dodání, změny objednávky, storna objednávky apod.

 

V. Objednání, doručování, změny a storna

5.1. Objednavatel může uplatnit objednávku u GE těmito způsoby:

a) e-mailem na adresu GE non stop, tedy 24 hodin denně,

b) písemnou objednávkou, adresovanou do sídla společnosti,

c) telefonicky v době od 8:00 do 16:00.  Za nepřesnosti v případě telefonické objednávky GE neodpovídá.

5.2. Objednávka musí mít minimálně tyto záležitosti:

a) jméno, příjmení a adresa objednavatele fyzické osoby nebo obchodní firmu, IČ a sídlo právnické osoby,

b) požadované místo dodávky, pokud je odlišné,

c) přesný název zboží, jeho množství, případně další nutné údaje podle nabídky,

d) požadavek na způsob doručení (přepravní společností nebo osobním odběrem apod.),

e) způsob úhrady (odst. 6.4.),

f) datum a podpis,

g) aktuální spojení na objednatele (telefon, mail).

5.3. Každá objednávka bude GE objednavateli potvrzena mailem nebo telefonicky. Při větší objednávce nebo nepřesných údajích bude objednavatel kontaktován telefonicky nebo e-mailem.

5.4. GE se zavazuje zboží doručit / připravit k odběru do 2 dnů ode dne doručení objednávky. Den doručení objednávky se do lhůty nezapočítává.

5.5. GE neodpovídá za problémy způsobené tím, že adresa uvedená objednavatelem je nepřesná anebo, že na této adrese není zabezpečeno převzetí zboží. Náklady s tím spojené jsou k tíži objednavatele.

5.6. Změna doručené objednávky je možná po předchozí domluvě s GE za předpokladu, že zboží nebylo odesláno (převzato na místě).

5.7. Až do okamžiku odeslání objednávky je možné objednávku stornovat. Stornování musí být provedeno průkaznou formou.

5.8. Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od doručení zboží a to i bez udání důvodu. Rozhodující je datum převzetí zboží. Podmínkou pro odstoupení od smlouvy je, že objednavatel vrátí GE nepoškozené a nepoužité zboží v originálním obalu.

5.9. V případě storna objednávky nebo odstoupení od smlouvy, vrátí GE objednavateli peníze. Objednavatel je povinen uhradit náklady na balné a poštovné.

 

VI. Ceny a platby

6.1. Ceny zboží jsou uvedeny u každé položky, a to včetně DPH.

6.2. Pro účtování zboží v případě změny cen je rozhodující datum doručení objednávky.

6.3. Platba za zboží se realizuje:

a) v hotovosti při převzetí zboží,

b) dobírkou,

c) platbou předem bankovním příkazem

d) bankovním tlačítkem

e) platební bránou (platební karta)

6.4. K ceně za zboží je podle způsobu jeho odběru ev. účtováno i balné a poštovné. Aktuální cena za balné a poštovné je vždy na  stránkách uvedena. 

6.5. O úhradě platby je objednavateli vystaveno potvrzení.

 

VII. Reklamace

7.1. Objednavatel je povinen ihned při předávání zboží (balíku) zkontrolovat, zda nemá vady (poškozený přepravní obal, neúplnost, jiné vady). V takovém případě nemá objednavatel zásilku vůbec od přepravce přijmout.

7.2. Vadné zboží je možné reklamovat.

7.3. Reklamace se uplatňuje u GE  tímto způsobem:

a) e-mailem,

b) písemnou formou,

c) telefonicky.

7.4. Reklamace se vyřizuje:

a) odstraněním vady,

b) výměnou zboží,

c) není-li to možné, vrácením peněz.

7.5. Reklamační řízení, včetně termínů a způsobu vyřízení, se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

 

VIII. Ostatní ujednání

8.1. OP jsou pro GE i objednavatele závazné. V individuálních případech, zejména v případě specifických požadavků zákazníka nebo objednávky většího objemu, mohou smluvní strany dohodnout pro konkrétní objednávku odlišné podmínky; takové ujednání musí mít písemnou formu.

8.2. GE prohlašuje, že osobní údaje objednavatele jakožto subjektu údajů jsou zpracovávány pouze za účelem plnění smlouvy či smluvních ujednání mezi GE a objednavatelem. Vedle zpracování osobních údajů dle předchozí věty GE zpracovává osobní údaje objednavatele pouze na základě jeho výslovného dobrovolného, svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu za účelem zasílání aktuálních informací a nabídek společnosti formou e-mailové korespondence, který je objednavatel oprávněn kdykoliv odvolat. S udělením či neudělením souhlasu se zpracováním osobních údajů objednavatele není podmíněno uzavření smlouvy mezi společností a objednavatelem. Společnost dále prohlašuje, že společnost nakládá s osobními údaji a chrání osobní údaje před jejich zveřejněním a použitím třetími osobami, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

IX. Komunikace

9.1. Objednavatel komunikuje s GE prostřednictvím internetového spojení, případně prostřednictvím zákaznického dispečinku na tel 800 100 377 nebo e-mailu objednavky@gurmeko.eu. Pokud je v těchto OP stanoven konkrétní způsob komunikace (např. při uplatnění reklamace), je objednatel povinen postupovat stanoveným způsobem.

9.2. Stížnosti je možné uplatnit na adrese sídla společnosti písemnou formou, jiným způsobem pouze po předchozí dohodě.

9.3. Objednavatel je povinen dát k dispozici GE vhodné spojení, které GE umožní s ním operativní komunikaci (odst. 5.2.g/) a v případě změn neprodleně GE informovat. GE neodpovídá za problémy a škody způsobené nemožností operativní komunikace s objednavatelem z důvodu chybných, nepřesných, neúplných, zastaralých apod. údajů poskytnutých objednavatelem; za problémy a škody tímto způsobené odpovídá objednavatel.

 

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto OP nabývají platnosti dnem 1. srpna 2016.  

10.2. Tyto OP mohou být ze strany GE měněny (doplňovány). Před změnami započaté smluvní vztahy budou dokončeny podle původního znění; to neplatí, pokud provedená změna je ve prospěch zákazníka.

 

Revize OP proběhla dne 12.2.2018